Privacy Policy

Memorandum over de bescherming van persoonlijke gegevens 

Dit document bevat basisinformatie over hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken. Wij stellen het op prijs dat u uw persoonlijke gegevens met ons deelt en wij zetten ons in om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij streven er ook naar om zo transparant mogelijk te zijn, met name wat betreft de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Met het oog op de nieuwe wetgeving van de Europese Unie is dit memorandum opgesteld in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens en de beëindiging van de richtlijn nr. 95/46/EG (GDPR).

 

Inleiding


FoodWIN is een in Brussel gevestigde non-profitorganisatie met als enige missie het elimineren van voedselverspilling. 

Door akkoord te gaan met dit privacy beleid, geeft u toestemming aan FoodWIN om mails te sturen voor de Food Waste Mission Brussels campagne, en haar algemene nieuwsbrief te sturen zodra de campagne voorbij is.

 

 • Aan wie geef je de toestemming?

 

Voor de toepassing van deze Verklaring gedraagt FoodWIN, gevestigd te Dieudonné Lefèvrestraat 17, 1020 Brussel en geregistreerd in de Rechtbank van Koophandel onder het nummer 628.522.980. zich als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via de toepassing op de website foodwastemission.be worden verzameld. Als verantwoordelijke gegevensverwerker is FoodWIN verantwoordelijk voor de conformiteit van de verwerking van de persoonsgegevens met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, en meer bepaald met de algemene verordening inzake gegevensbescherming.

 

 • Voor welk doel hebben we uw persoonlijke gegevens nodig?

 

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om:

 • U te informeren over onze activiteiten en over de voortgang van de campagne Food Waste Missiion Brussel. U te informeren over onze algemene nieuwsbrief na de afloop van de campagne. 
 • Om contact met u op te nemen op uw verzoek.
 • Om inzicht te krijgen in de voedselverspilling van de consument in Brussel. 


Voor de aanvragers van het ambassadeursprogramma

 • Voor de verwerking van de kandidaten en de selectie van de ambassadeurs voor de bewustmakingscampagne van de Food Waste Missie in Brussel, die zal lopen vanaf september 2020.
 • Om u te informeren over de verwerking van uw aanvraag en u te vertellen of u al dan niet als ambassadeur wordt aangeworven.
 • Om u in te schrijven voor de campagne als u niet wordt aangeworven, en in de algemene nieuwsbrief daarna.

Voor de geselecteerde ambassadeurs: 

 • Om uw informatie te gebruiken als onderdeel van het communicatiemateriaal dat nodig is om de bewustmakingscampagne Food Waste Missie Brussel op te zetten die vanaf Februari 2021 in Brussel zal lopen.
 • Te gebruiken door FoodWIN voor verdere projecten ter voorkoming van voedselverspilling.
 1. Hoe hebben we uw persoonlijke gegevens verzameld?

We verzamelen persoonlijke informatie: 

 • Rechtstreeks van onze website foodwastemission.be, van het inschrijvingsformulier “Word ambassadeur voor de Food Waste Mission”.
 • Voor de geselecteerde ambassadeurs: wij verzamelen uw gegevens uit de onderlinge communicatie, tijdens de verschillende afspraken die tussen u en FoodWIN of hun partner die deelneemt aan het programma van de Food Waste Mission Brussel. 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens echter alleen verwerken om onze legitieme belangen uit te oefenen of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Bovendien zijn wij mogelijk in staat geweest om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen van derden, zijnde de partners van de Food Waste Missie, die gemachtigd zijn om uw persoonlijke gegevens in te zien en te verwerken, maar alleen in de mate en met het doel dat de derde partij daartoe gemachtigd was.

 1. Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt?

Om ervoor te zorgen dat u tevreden bent over de correcte uitvoering van de gegeven verplichting, om de naleving van de wettelijke verplichtingen te verzekeren en voor de andere hierboven vermelde doeleinden, verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Basisidentificatiegegevens: naam, achternaam, leeftijd, geboortedatum, beroepsstatus en vast adres
 • Contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres;
 • Persoonlijke inhoud: foto’s en video’s die u ons via het aanmeldingsformulier toestuurt; 

de gegevens die u ons kon sturen via de website foodwastemission.be, via verschillende vragenlijsten, e-mail of telefoongesprekken met FoodWIN.

 • Andere informatie: het aantal mensen dat in uw huishouden woont, informatie over uw dagelijkse routine (om het schema van onze trainingen aan te passen) en de informatie over uw consumentengewoontes.
 • Voor de geselecteerde ambassadeurs zullen we persoonlijke inhoud verzamelen:  foto’s, video’s, informatie uit e-mails, telefoongesprekken, interviews, vergaderingen of andere contactformulieren en alle andere informatie die verband houdt met het ambassadeursprogramma van de voedselverspillingsmissie en die nodig is voor het opzetten van de communicatiecampagne van de Food Waste Missie Brussel die vanaf februari in 2021 zal plaatsvinden.
 1. Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens?

De rechtmatigheid van de gegevensverwerking wordt geregeld in artikel 6, lid 1, van de BBPR, volgens hetwelk de verwerking legaal is indien deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om de wettelijke plicht van de beheerder te vervullen of om de legitieme belangen van de beheerder te beschermen. 

 1. Zullen we uw persoonlijke gegevens aan iemand anders doorgeven?

We garanderen dat we uw gegevens niet zullen verkopen aan een andere instelling, maar we kunnen uw persoonlijke gegevens wel delen met de volgende categorieën van ontvangers:

 • Met onze externe dienstverleners en partners die diensten aan ons leveren voor de verwerking van persoonsgegevens of die ten minste persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die bijdragen aan de in deze verklaring beschreven doelen of de doelen die u bij het verzamelen van de gegevens zijn meegedeeld. Dit kan de kennisgeving aan externe verkopers of dienstverleners bevatten die wij gebruiken om ons te ondersteunen bij bijvoorbeeld het onderhoud van het IT-platform of ondersteunende diensten, infrastructuur- of applicatiediensten, marketing, gegevensanalyse;
 • Met elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, met elke wettelijke bevoegdheid, met elke overheidsinstelling, of met een andere derde partij in het geval we ervan overtuigd zijn dat het delen noodzakelijk is (I) vanwege een geldige wet of regeling (II) om te voldoen aan onze rapportageverplichtingen (III) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, te bepalen of te verdedigen, of (IV) om uw of een ander persoon’s vitale belangen te beschermen;
 • Met onze accountants, wettelijke vertegenwoordigers en soortgelijke agenten in het kader van adviesdiensten die zij aan ons verlenen voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden en op grond van een contractueel verbod om deze persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken;
 • Aan een potentiële koper (en zijn/haar agenten en adviseurs) in het kader van een verkoop, fusie of een overname van een deel van de organisatie of de hele organisatie, op voorwaarde dat wij de koper informeren dat zij uw gegevens alleen kunnen gebruiken voor de in deze verklaring genoemde doelen.
 • Aan een andere persoon voor het geval we uw voorafgaande toestemming hebben om deze gegevens te delen.

 

 1. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

De verzamelde gegevens zullen worden verwerkt en opgeslagen totdat FoodWIN ophoudt te bestaan.

Na het verstrijken van de bovengenoemde termijnen worden de persoonsgegevens veilig en onomkeerbaar vernietigd om misbruik te voorkomen.

 1. Wat zijn uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking en hoe kunt u deze uitoefenen?

Wij doen ons best om uw gegevens goed en veilig te verwerken. U bent verzekerd van de rechten die in dit artikel worden beschreven en u kunt deze rechten claimen bij ons bedrijf.

 

Hoe kunt u uw rechten opeisen?

 • Indien u uw persoonlijke gegevens wilt opvragen, corrigeren, bijwerken of wissen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar privacy@foodwin.org. U kunt uw rechten ook claimen door te schrijven naar ons postadres: FOODWIN ASBL, Greenbizz, Dieudonné Lefèvrestraat 17, 1020 Brussel.
 • Bovendien kunt u onder bepaalde omstandigheden, zoals gespecificeerd in de toepasselijke wet op de privacybescherming, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of ons vragen de verwerking van persoonsgegevens te beperken of de overdracht van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@foodwin.org.
 • Indien wij uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, dan kunt u uw toestemming intrekken. De herroeping van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van welke verwerkingsactiviteit dan ook die wij vóór de herroeping hebben uitgevoerd en die op basis van andere wettelijke gronden dan uw toestemming zijn uitgevoerd.
 • U hebt het recht om u op elk gewenst moment af te melden voor de marketingcommunicatie die wij u  sturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op ‘Uitschrijven’ in de marketingmails die wij u sturen. Neem contact met ons op via de contactgegevens zoals hierboven vermeld om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing).
 • Indien u een klacht heeft of zich zorgen maakt over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, zullen wij ons best doen om deze zorgen aan te pakken. Indien u van mening bent dat wij uw zorgen of klachten onvoldoende hebben behandeld, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een instantie voor gegevensbescherming over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. (Contactgegevens van autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de VS en Canada) zijn hier beschikbaar).
 • Wij reageren op alle verzoeken die wij ontvangen van personen die hun rechten met betrekking tot gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 1. Link naar andere websites

De website kan hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Deze websites hebben hun eigen privacybeleid en wij raden u aan deze te raadplegen, aangezien het gebruik van persoonsgegevens die u door middel van een bezoek aan deze websites deelt, onder hun beleid valt.

In geen geval aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van websites van derden en het gebruik van dergelijke websites is op eigen risico.

 1. Wijziging van deze verklaring

Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te voldoen aan juridische, technische of commerciële wijzigingen. Indien wij deze verklaring zouden aanpassen, zullen wij de passende maatregelen nemen om u hierover te informeren, aangepast aan het vitale belang van de wijzigingen die wij aanbrengen. Indien en voor zover de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer dit vereist, zullen wij uw toestemming vragen voor materiële wijzigingen in deze verklaring.

U kunt zien wanneer deze verklaring voor het laatst is bijgewerkt, door de “laatste geüpdatet op” datum te raadplegen die bovenaan deze verklaring staat.